Çarşamba Toplantısı

Dr. Suna Gülfer Ihlamur

İTALYA’DAKİ ROMEN ORTODOKS KİLİSELERİ:
ROMENİTALYAN ULUS-ÖTESİ ORTODOKS ALANININ İNŞASI

Bu konuşmanın temel çerçevesini dini kurumların ulus-ötesi ağların oluşturulmasında oynadıkları rol ve dini hayatın örgütlenmesi ve deneyimlenmesinde ulus-ötesi göçün tetiklediği yapısal ve sosyo-kültürel değişimler oluşturmaktadır. Bu bağlamda seminere konu olan araştırma projesi Romen Ortodoks Kilisesi’nin kitlesel Romen göçünü takiben İtalya’daki eylemleri, örgütlenmesi ve kendisini konumlandırması, uyum sağlayıcı pratikleri ve toplumsal-dinsel rolü ve bu deneyimin göç gönderen bağlamda yarattığı etkinin yanı sıra Romenİtalyan ulus-ötesi göç alanında Romen Ortodoks Kilisesi’nin aktörlük derecesini analiz etmektedir. Ulus-ötesi göç çalışmaları alanında kendini konumlandıran ve ulus-ötesi göç, din sosyolojisi, küresel dini sistem ve Ortodoks geleneği üzerine yazını kendisine rehber edinen bu araştırma girişimi, Romen Ortodoks Kilisesi’nin Romen-İtalyan ulus-ötesi alanının inşası ve sürdürülmesinde oynadığı rolü Aralık 2006 - Eylül 2008 arasında İtalya ve Romanya’da yapılan alan araştırmasından elde edilen veriler ışığında analiz etmiş ve değerlendirmiştir. Alan araştırması verileri Romen Ortodoks kiliselerinin ve cemaatlerinin İtalya’da geçirdiği önemli değişime ışık tutmaktadır. Ulus-ötesi göç sürecinde, Romen Ortodoks kiliseleri cemaat merkezlerine ve etno-dini kimliğin temsilcileri ve yeniden üreticilerine dönüşmekte, Romen Ortodoks rahipler cemaat liderleri ve cemaat inşasında temel aktörler haline gelmekte, göçmen dinselliği yeni bağlama uyum sağlama aracı ve kimliğin yeniden inşasında önemli bir unsur olarak işlev görmekte ve İtalya’da kurulan yerel Romen Ortodoks cemaat kiliseleri İtalya ve Avrupa genelindeki Romen Ortodoks kilise ağı ile göç gönderen bağlamla ulus-ötesi bağların kurulması suretiyle ulus-ötesileşmektedir.

   

Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 27.03.2019 10:29:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM